Przejdź do treści
Switch Language

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

Nifty4Sale sp. z o.o.

 

i Postanowienia ogólne

1 Niniejszy dokument przedstawia ogólne warunki umów dla Nifty4Sale sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-białej Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000743196, NIP: 9372715361, REGON: 380904980, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

2 Użyte w niniejszym dokumencie terminy należy rozumieć w następujący sposób:

2.1 OWU – niniejszej ogólne warunki umów dla Nifty4Sale sp. z o.o.;

2.2 N4S – podmiot wskazany w punkcie 1;

2.3  Kontrahent – podmiot, na rzecz którego N4S zamierza sprzedać lub sprzedaje towar lub będzie wynajmował lub wynajmuje towary;

2.4 Strony – N4S i Kontrahent;

2.5  KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

3 OWU wraz z umową, której stanowi integralną część, tworzy całość ustaleń w zakresie praw i obowiązków oraz warunków współpracy Stron. W przypadku sprzeczności pomiędzy umową a OWU, należy przyznać pierwszeństwo OWU, chyba że umowa wyraźnie stanowi inaczej. W przypadku sprzeczności pomiędzy OWU a zasadami Incoterms 2010, należy przyznać pierwszeństwo OWU. W przypadku stosowania przez Kontrahenta własnych ogólnych warunków umów, warunki te nie znajdują zastosowania.

ii Zawarcie umowy

4 Wszelkie materiały przekazywane Kontrahentowi przez N4S stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 KC. Materiały N4S mogą tracić aktualność w związku z bieżącą sprzedażą towarów, a w szczególności towary prezentowane w materiałach mogą stać się niedostępne. W każdej sytuacji informacje z materiałów N4S obowiązują do czasu wyczerpania zapasów.

5 Zamówienie składane przez Kontrahenta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 KC.

6 N4S może przyjąć ofertę Kontrahenta, a wraz z przyjęciem oferty, zostaje zawarta umowa pomiędzy Stronami. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 682 KC.

7 W każdej sytuacji cena uzgodniona pomiędzy Stronami jest ceną netto i nie obejmuje podatku VAT ani kosztów załadunku, zabezpieczeni i dostarczenia towaru. Powołane koszty ponosi Kontrahent.

8 Umowa pomiędzy Stronami może podlegać zasadom Incoterms 2010, według reguły ustalonej przez Strony.

9 Kontrahent nie ma prawa oddania wynajętego towaru w podnajem, dzierżawę lub bezpłatne użytkowanie. W przypadku naruszenia ww. zobowiązania, N4S może rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Niniejszej postanowienie nie znajduje zastosowania do Kontrahentów, których głównym lub jednym z głównych przedmiotów działalności jest najem lub podnajem tego typu towarów, jakie otrzymali od N4S (firmy wynajmujące).

iii Realizacja umowy

10 Kontrahent zorganizuje i poniesie koszty wszelkich transportów towarów, chyba że w sposób wyraźny inaczej uzgodniono w umowie.

11 W przypadku uzgodnienia dostarczenia towarów N4S do Kontrahenta, termin dostawy liczy się od dnia zapłaty przez Kontrahenta całej ceny sprzedaży (umowa sprzedaży) lub całej kaucji lub całego uzgodnionego wynagrodzenia za najem płatnego przed wydaniem towaru (umowa najmu). W przypadku umów z odroczonym terminem płatności termin dostawy liczy się od dnia zawarcia umowy.

12 N4S zastrzega sobie prawo przedłużenia uzgodnionego terminu dostawy lub odbioru o 3 miesiące. Prawo to N4S może zrealizować przed upływem terminu na dostarczenie lub odbiór towaru.

13 W przypadku uzgodnienia odbioru towarów N4S od Kontrahenta, odbiór powinien nastąpić nie później niż w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy. W przypadku naruszenia ww. zobowiązania, Kontrahent zapłaci N4S karę umowną w kwocie 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

14 W przypadku umowy sprzedaży, N4S zastrzega sobie własność sprzedanego towaru aż do uiszczenia całości ceny brutto przez Kontrahenta.

iv Reklamacje i odpowiedzialność

15 Przy odbiorze towarów N4S przez Kontrahenta, Kontrahent zobowiązany jest do zbadania towarów w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju oraz zgłosić N4S stwierdzone wady towaru, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu odbioru. Kontrahent powiadomi N4S poprzez wiadomość e-mail pod rygorem nieważności. Wraz z powiadomieniem Kontrahent przedstawi dowody wad, szczególnie fotografie. W braku zgłoszenia, poczytuje się, że Kontrahent akceptuje towar w przyjętym stanie, traci prawo do zgłoszenia roszczenia dot. wad, a N4S nie ponosi odpowiedzialności z zastrzeżeniem odpowiedzialności za umyślne wyrządzenie szkody.

16 Kontrahent powiadomi N4S o każdej ukrytej wadzie w ciągu miesiąca od czasu jej wykrycia. Kontrahent powiadomi N4S poprzez wiadomość e-mail pod rygorem nieważności. Wraz z powiadomieniem Kontrahent przedstawi dowody wad, szczególnie fotografie. W braku zgłoszenia, Kontrahent traci prawo do zgłoszenia roszczenia dot. wad ukrytych, a N4S nie ponosi odpowiedzialności z zastrzeżeniem odpowiedzialności za umyślne wyrządzenie szkody.

17 W przypadku zgłoszenia reklamacji, Kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego udostępnienia towaru N4S w celu sprawdzenia podstaw reklamacji. N4S wyznaczy termin sprawdzenia, które odbędzie się nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

18 W zależności od przedstawionej w umowie opcji reklamacji, prawa i obowiązki stron kształtują się według opcji nr 1, 2 lub. Wyłącza się stosowanie przepisów art. 556 – 576 KC oraz art. 664 KC.

19 Opcja nr 1 (odpowiedzialność opisana na fakturze). Wskazana opcja znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku opisania odpowiedzialności na fakturze. N4S ponosić będzie odpowiedzialność zgodnie z zasadami wskazanymi na fakturze.

20 Opcja nr 2 (ogólna odpowiedzialność). Wskazana opcja znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku wyraźnego wskazanie jej w umowie między Stronami. N4S ponosi odpowiedzialność względem Kontrahenta wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie zaistnieją następujące przesłanki: (i) towar zawiera wadę fizyczną w rozumieniu art. 5561 KC, (ii) Kontrahent wywiązał się z obowiązku udostępnienia towaru N4S w celu sprawdzenia podstaw reklamacji, (iii) nie minął uzgodniony okres odpowiedzialności. W przypadku zaistnienia ww. przesłanek, N4S ponosi odpowiedzialność wyłącznie w takie zakresie, że powinno, według własnego wyboru: (i) usunąć wadę, (ii) wymienić towar na wolny od wad, (iii) odstąpić od umowy i zwrócić Kontrahentowi cenę (N4S może odstąpić od umowy w terminie 2 miesięcy od upływu uzgodnionego okresu odpowiedzialności). N4S powinno podjąć decyzję w kwestii wyboru sposobu naprawienia szkody w terminie do 14 dni roboczych od dnia sprawdzenia towaru na skutek reklamacji, pod rygorem wyboru sposobu naprawienia szkody przez Kontrahenta. W przypadku zastosowania jednego z ww. sposobów naprawienia szkody, N4S nie ponosi żadnej dalszej odpowiedzialności względem Kontrahenta z zastrzeżeniem odpowiedzialności za umyślne wyrządzenie szkody.

21 Opcja nr 3 (wyłączona odpowiedzialność). Wskazana opcja znajduje zastosowanie zawsze, gdy nie znajduje zastosowania opcja nr 1 lub 2. W przypadku, gdy towar zawiera wadę fizyczną w rozumieniu art. 5561 KC lub jest wadliwy w jakikolwiek inny sposób, N4S nie ponosi odpowiedzialności względem Kontrahenta z zastrzeżeniem odpowiedzialności za umyślne wyrządzenie szkody.

22 W każdej sytuacji N4S nie ponosi odpowiedzialności, gdy: (i) Kontrahent nadal używa towaru, pomimo złożenia reklamacji – w zakresie dalszych szkód powstałych w towarze wskutek takiego użycia, (ii) wadliwość powstała wskutek nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania towaru, (iii) wadliwość powstała wskutek zastosowania się przez N4S do jakichkolwiek rysunków, projektów lub specyfikacji dostarczonych przez Kontrahenta, szczególnie w przypadku zmian w towarze dokonanych przez Kontrahenta (iv) wadliwość powstała wskutek napraw dokonanych przez Kontrahenta bez zgody N4S wyrażonej w formie wiadomości e-mail pod rygorem nieważności, (v) wadliwość jest skutkiem normalnego zużycia towaru, szkody spowodowanej umyślnie, niedbałości Kontrahenta lub niewłaściwym przechowywaniem lub niewłaściwymi warunkami pracy.

23 W każdej sytuacji, gdy zaistnieje odpowiedzialność N4S, oprócz szkody wyrządzonej umyślnie, odpowiedzialność N4S związana z danym towarem jest ograniczona do kwoty stanowiącej cenę brutto towaru (dot. umowy sprzedaży) lub równowartość 2-miesięcznego wynagrodzenia N4S z tytułu czynszu najmu (dot. umowy najmu).

24 W każdej sytuacji N4S nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, zmianę wartości firmy lub ograniczenie szans rozwoju lub spodziewane oszczędności, straty pośrednie, czy wtórne.

25 Niezależnie od zapisów dotyczących odpowiedzialności zawartych w umowie i OWU, a w szczególności zapisów punktów 15 – 24 OWU, w przypadku wyrządzenia Kontrahentowi szkody umyślnie, N4S ponosi odpowiedzialność za szkodę w pełnej wysokości.

v Prawo odstąpienia i wypowiedzenia

26 N4S może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku braku zapłaty przez Kontrahenta w terminie. Prawo do odstąpienia przysługuje N4S w terminie 2 miesięcy od ustalonego dnia zapłaty.
27 N4S może rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku opóźnienia Kontrahenta w zapłacie czynszu najmu lub używania towarów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub uszkodzenia towarów. W takiej sytuacji towary zostaną zwrócone N4S na koszt Kontrahenta.

28 Kontrahent może w każdej chwili zwrócić się do N4S z wnioskiem o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i przedstawić proponowane warunki rozwiązania. N4S musi zaakceptować te warunki, by umowa uległa rozwiązaniu. N4S może zaproponować własne warunki rozwiązania.

29 N4S może odstąpić od umowy lub wypowiedzieć umowę poprzez wiadomość e-mail pod rygorem nieważności. Strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem stron poprzez wiadomość e-mail pod rygorem nieważności.

vi Siła wyższa

30 Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wskutek działania siły wyższej.

31 Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie: (i) niezależne od Stron, (ii) niemożliwe do przewidzenia, (iii) niemożliwe do zapobieżenia. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia.

vii Postanowienia końcowe

32 N4S ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość każdej zastrzeżonej kary umownej.

33 Kontrahent nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na podmiot trzeci bez zgody N4S wyrażonej w formie wiadomości e-mail pod rygorem nieważności.

34 Wszelkie zmiany umowy pomiędzy Stronami wymagają zachowania formy wiadomości e- mail pod rygorem nieważności.

35 We wszelkich sprawach pomiędzy Stronami zastosowanie znajdzie wyłącznie prawo polskie.

36 We wszelkich sporach pomiędzy Stronami wyłącznie właściwy będzie sąd polski właściwy dla adresu: ul. Piekarska 4, 43-300 Bielsko-Biała.

37 OWU sporządzono w języku polskim i angielskim, a w razie wątpliwości, przeważające znaczenie ma wersja polska.